Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2015

shadowofanotherlife
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaspecific-humor specific-humor
shadowofanotherlife
0780 547f
Reposted frommisza misza viasuizid suizid
shadowofanotherlife

Polał się alkohol, kto chciał, zapalił, co chciał. Hamulce puszczają i nagle okazuje się, że wśród nas nie ma osoby, która nie płakałaby nad sobą, która by wstała i powiedziała - hej, moje życie jest super.

— A.J. Gabryel "Facet na telefon"
shadowofanotherlife
9640 5842
shadowofanotherlife
shadowofanotherlife
6043 777a
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viapociecha pociecha

February 23 2015

shadowofanotherlife
3727 6dcd
Reposted frommartynkowa martynkowa viasasorizanoko sasorizanoko
shadowofanotherlife

Pickup line panda

Submitted by: jpasqual123
Posted at: 2013-04-10 20:34:15
See full post and comment: http://9gag.com/gag/7061601

Reposted from9gag 9gag viaspecific-humor specific-humor
shadowofanotherlife
9893 4353
Reposted fromoutline outline viahandsomes handsomes
shadowofanotherlife
6717 890a 500
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viacigarettes cigarettes
shadowofanotherlife
5690 6248
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaHopkins Hopkins
shadowofanotherlife
5572 ff1d 500
Reposted fromvs vs viaHopkins Hopkins
shadowofanotherlife
Z twoim geniuszem i moim niczym tworzymy świetny zespół!
— Homer Simpson
Reposted fromniente niente viaInnet Innet

February 22 2015

shadowofanotherlife
3819 be86 500
Reposted frompeper peper vianoisetales noisetales
shadowofanotherlife
5195 61d9
"Ptaki wędrowne, ptaki przelotne
czemu wy tędy latacie
czy wśród niebiosów jasnych
przestrzeni innej już drogi nie znacie?
Czy wam nie ciążą nasze spojrzenia
pełne łez, bólu, tęsknoty
które wieszamy u waszych skrzydeł
goniąc wasze loty...

O! Omijajcie z daleka druty
Nie tędy wasza droga
To lager, ziemia przeklęta przez ludzi
i zapomniana przez Boga."

- Grażyna Chrostowska

Reposted fromdeszcz deszcz viaHopkins Hopkins

February 17 2015

shadowofanotherlife
1887 a518
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl